Statut Fundacji

Statut „Pomagamy z pasją” Radom

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Pomagamy z Pasją” zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Helpea Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Biznesowej 15 , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000514613 zwane dalej Fundatorem – aktem notarialnym sporządzonym w dniu 22 grudnia 2016 r. przez notariusza Iwonę Aderek – z Kancelarii Notarialnej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 2/3, za numerem repertorium A 2340/2016.

Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.

o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r., Nr 46 z poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Radom.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Fundacja może tworzyć placówki terenowe.

§ 3

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

Fundacja może również posługiwać się swoim logo.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy

w wybranych językach obcych.

Fundacja może przyznawać oznaki, nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

§ 4

Fundacja może tworzyć, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności oraz celów określonych w Statucie.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnianiu przepisów dotyczących rachunkowości.

Fundacja może prowadzić w kraju lub za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych i pokrycia kosztów jej działalności.

Rozdział II

Cele fundacji

§ 5

Celami fundacji są:

1. Prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy dzieciom, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom oraz dzieciom przebywających w domach małych dzieci.

2. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

3. Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do propagowania wypoczynku w duchu rywalizacji sportowej, w tym propagowanie oraz sponsoring sportów ekstremalnych i wyczynowych.

4. Wspieranie inicjatyw mających na celu poprawienie warunków oraz dostępu do publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

5. Organizacja pomocy publicznym i niepublicznym jednostkom oświatowym.

6. Wspieranie działań osób fizycznych i prawnych mających na celu stworzenie systemu pozwalającego na skuteczne pozyskiwanie środków unijnych.

7. Ochrona i promocji zdrowia.

8. Działalność charytatywna.

9. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

10. Prowadzenia działań edukacyjnych, mających na celu poprawę świadomości na temat zagrożenia życia na drogach.

11. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

12. Udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności osobom, które doznały szkód w wyniku zdarzeń drogowych, ich rodzinom oraz osobom z nabytymi uszkodzeniami neurologicznymi.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia w szczególności dzieci.

2. Pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

3. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.

4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia.

5. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia, w szczególności dzieci.

6. Wspieranie organizacyjne osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności poprzez udostępnianie konta Fundacji w celu pozyskiwania środków finansowych na leczenie i rehabilitację.

7. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

8. Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

9. Inicjowanie i organizowanie kampanii medialnych, mających na celu propagowanie wiedzy na temat zagrożenia zdrowia i życia na drogach.

10. Inicjowanie i organizowanie prezentacji w grupach opiniotwórczych.

11. Organizowanie i finansowanie przejazdów osób niepełnosprawnych do placówek medycznych w celu odbycia przez nie rehabilitacji.

12. Współorganizowanie turniejów i innych imprez sportowych oraz zajęć i spotkań mających na celu rozwijanie wiedzy oraz propagowanie wartości, zwyczajów i działań podejmowanych dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia.

13. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej oraz popularyzatorskiej w zakresie pomocy dzieciom i przestrzegania praw dziecka, pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz propagowania wypoczynku w duchu rywalizacji sportowej.

14. Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych i konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji.

15. Ochrona interesów osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

16. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

17. Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej, zapomóg oraz innych form pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, w szczególności wspieranie nowatorskich projektów informatycznych dzieci i młodzieży a także wspieranie dziecięcych talentów sportowych.

18. Wspieranie działań prewencyjnych organizowanych przez Policję, straż pożarną i miejską, pogotowie ratunkowe.

19. Współorganizowanie i sponsorowanie imprez muzycznych oraz innych projektów medialnych.

20. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji.

21. Wspomaganie osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację.

 

§ 7

1. Fundacja będzie prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w § 6 pkt. 2,4,5,7,8,11,18,19,20.

2. Fundacja będzie prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w § 6 pkt. 1,3,6,9,10,12,13,14,15,16,17,21.

Rozdział III

Majątek fundacji

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe pozyskane w czasie działalności Fundacji.

Na fundusz założycielski składa się wniesiona przez Fundatora kwota pieniężna w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 1 mogą być wszelkie wartości materialne i prawne pozyskane przez Fundację oraz dochody, uzyskane w zakresie przewidzianym prawem, a w szczególności:

dotacje, subwencje oraz granty,

darowizny, spadki i zapisy,

dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

Dochody z majątku ruchomego, nieruchomości oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji,

Dochody z nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzanych przez sądy,

Dochody z pozyskanych na realizację celów fundacji środków unijnych,

Dochody z majątku Fundacji,

Dochody z odsetek bankowych.

Fundacja uprawniona jest do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd, za zgodą Rady Fundacji, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji są:

Rada Fundacji,

Zarząd.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu członka Zarządu i wysokości wynagrodzenia podejmuje Rada Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą wobec członków Zarządu:

pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,

być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.

Do prowadzenia bieżącej działalności Fundacja może zatrudniać pracowników.

Rada fundacji

§ 11

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.

Członków Rady Fundacji powołuje się na okres kadencji.

Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat.

Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.

W skład Rady Fundacji z mocy niniejszego Statutu wchodzi Fundator, w osobach jego aktualnych wspólników.

Członków Rady Fundacji oraz następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały swoich wspólników.

§ 12

Odwołanie członkowska w Radzie Fundacji ustaje z dniem:

odwołania przez Fundatora w szczególności w przypadku:

nienależytego wypełniania funkcji,

naruszenia postanowień statutu Fundacji,

trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,

upływu kadencji,

śmierci jej członka,

złożenia przez niego rezygnacji, dłuższego jak rok nie wypełnienia obowiązków członka lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym.

Odwołanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 następuje w drodze uchwały Fundatora, z tym, że Fundator nie może się pozbawić członkostwa w Radzie.

§ 13

Rada Fundacji  na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji, zapis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

§ 14

Posiedzenia Rada Fundacji odbywają się nie rzadziej jak dwa razy do roku.

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek 2/3 członków Fundacji.

Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

Rada Fundacji prezentuje swoje stanowiska w formie uchwał, zapadających w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności:

dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób,

trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie czterech lub pięciu osób, przy czym dla ważności podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.

Rada Fundacji może zapraszać na swoje posiedzenia osoby nie będące jej członkami. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 15

Czynności w imieniu Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady, pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Fundacji bądź upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady.

§ 16

Zadania Rady Fundacji:

Powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

Zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd.

Ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium jego członkom.

Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

Uchwalenie regulaminu pracy Zarządu.

Wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach – w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; opinie Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu.

Nadzór nad działalnością Fundacji.

Podejmowanie uchwał o:

pozyskaniu lub zbyciu nieruchomości,

połączeniu Fundacji z inną fundacją,

zmiany statutu Fundacji,

likwidacji Fundacji.

Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 17

Uprawnienia Rady Fundacji:

może żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

uprawniona jest do przeprowadzenia w każdym czasie kontroli finansowej działalności Fundacji.

Zarząd fundacji

§ 18

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, powoływanych przez Radę Fundacji na czas kadencji 5 lat.

Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z dniem:

upływu kadencji,

śmierci członka Zarządu,

złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,

odwołania przez Radę Fundacji w szczególności w przypadku:

nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

naruszenia postanowień statutu Fundacji,

nie wypełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy jak trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.

§ 19

Do zadań Zarządu należy:

Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

Opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania.

Zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji.

Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów i dotacji.

Występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody w sprawie pozyskania lub zbycia nieruchomości, zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy do dnia 31 stycznia roku następnego. Brak zatwierdzenia sprawozdania przez Radę Fundacji jest równoznaczny z odwołaniem Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji ponosi odpowiedzialność za finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przychody i trwałość majątku Fundacji.

Zarząd Fundacji działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.

§ 20

Obowiązki Zarządu:

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej jak raz na miesiąc.

Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo członka Zarządu.

Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwie osoby działające łącznie z pośród pozostałych członków Zarządu Fundacji.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Powołani pełnomocnicy uprawnieni są do działania wyłącznie w granicach udzielonego im umocowania.

Rozdział IV

Zmiana statutu

§ 22

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Cel Fundacji może ulec zmianie w trybie wskazanym w pkt 1.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 23

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.